Asmens duomenų apsaugos pareiškimas


European Pallet Association e.V. (EPAL) džiaugiasi Jūsų domėjimusi EPAL internetiniu puslapiu. Mes skiriame daug dėmesio Jūsų asmens duomenų apsaugai. Tam tikslui buvo įgyvendintos įvairios techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrinta nepriekaištinga apsauga pagal galiojantį ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR, ES reglamentas 2016/679, dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) ir Vokietijos duomenų apsaugos įstatymą (VDAĮ).

 

I Atsakingas asmuo už duomenų apdorojimą:

 

European Pallet Association e.V.

Wahlerstr. 28

40472 Düsseldorf

 

Tel.: +49 211 98 480 48 – 0

Fax: +49 211 98 480 48 – 48

El. paštas: info@epal-pallets.org

Internetas: www.epal.eu

 

Įgalioti asmenys:

Dirk Hoferer, Jarek Maciążek (valdybos pirmininkas)

 

II Už apdorojimą atsakingo asmens duomenų apsaugos įgaliotinis:

 

Volker Rührup

KMR IT-Innovations GmbH

Karl-Arnold-Str. 29

47877 Willich

Tel.: +49 2154 93682-0

El. paštas: ruehrup@kmr-it.de

 

Iškilus klausimams dėl duomenų apsaugos pareiškimo, turinio arba dėl EPAL duomenų apsaugos, kreipkitės į aukščiau nurodytą duomenų apsaugos įgaliotinį.

 

III Bendra informacija apie duomenų apdorojimą

 

1 Asmens duomenų apdorojimo apimtis

Mes apdorojame naudotojų asmens duomenis tik tuo atveju, jei tai yra būtina užtikrinti internetinio puslapio, mūsų turinio ir paslaugų funkcionalumą. Mūsų naudotojų asmens duomenų apdorojimas vykdomas nuolat tik gavus naudotojo sutikimą. Išimtis taikoma tokiais atvejais, jei sutikimo gavimas iš anksto nėra galimas ir duomenų apdorojimas galimas remiantis įstatymais.

 

 

2 Teisinė bazė asmens duomenų apdorojimui

Jei mes gauname subjekto sutikimą apdoroti asmens duomenis, tai tokiu atveju taikoma ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 a pastraipa. Asmens duomenų apdorojimas, kuris būtinas sutarties vykdymui, kurios partneris yra subjektas, taikoma BDAR 6 straipsnio 1 b pastraipa. Tai galioja ir apdorojimo procedūroms, kurios būtinos vykdant priemones dar prieš sutarties sudarymą. Jei asmens duomenų apdorojimas būtinas vykdant teisinius įsipareigojimus, kuriuos privalo išpildyti mūsų įmone, taikoma BDAR 6 straipsnio 1 c pastraipa.

Tokiu atveju, jei subjekto arba kito fizinio asmens gyvenimiškai svarbūs interesai reikalauja apdoroti asmens duomenis, taikoma BDAR 6 straipsnio 1 d pastraipa.

Jei apdorojimas būtinas mūsų įmonės arba trečiųjų asmenų teisėtam interesų užtikrinimui ir jie neprieštarauja minėtų subjekto interesams, pagrindinėms teisėms ir laisvėms, taikoma BDAR 6 straipsnio 1 lit. f pastraipa.

 

3 Duomenų ištrynimas ir saugojimo laikas

Subjektų duomenys yra ištrinami arba užblokuojami, jei nebėra tikslo šiuos duomenis toliau saugoti. Saugojimas gali būti vykdomas ir tada, jei tai buvo numatyta europinių arba vietinių įstatymo leidėjų sąjungos reglamentuose, įstatymuose arba kitose nuostatose, kurių turi laikytis subjektas.

Duomenų blokavimas arba ištrynimas vykdomas ir tuomet, kai baigiasi saugojimo laikas, nurodytas aukšiau minėtose normose, nebent egzistuoja būtinumas ir toliau saugoti duomenis sutarties sudarymui arba sutarties vykdymui.

 

4 Duomenų perdavimas (SSL kodavimas)

Duomenų perdavimas internete (pvz. bendraujant elektroniniu paštu) gali turėti saugumo spragų. Mes, kaip tiekėjai, negalime pilnai apsaugoti internetu perduodamų duomenų, nes tai gali būti už mūsų pajėgumo ribų. Todėl Jūs galite patys, jei reikalinga, savo asmens duomenis mums perduoti kitu komunikacijos būdu (pvz. telefonu ar paštu).

Dėl saugumo sumetimų ir norėdami apsaugti slapto turinio perdavimą, mums siunčiamų duomenų perdavimui savo internetiniame puslapyje naudojame SSL kodavimą. Užkoduotą perdavimą Jūs apažinsite, jei naršyklės adreso eilutėje http:// pasikeis į https:// ir jei adreso eilutėje matysite spynos simbolį.

Jei SLL kodavimas yra suaktyvintas, Jūs galite mums perduoti duomenis, kurių negalės skaityti tretieji asmenys.

 

IV Internetinio puslapio paruošimas ir žurnalo bylos parengimas

 

1 Duomenų apdorojimo aprašymas

 

Kiekvieną kartą atverčiant mūsų internetinį puslapį, mūsų sistema automatiniu būdų užregistruoja duomenis ir informaciją iš naudojamo kompiuterio sistemos.

Šiuo atveju užregistruojami tokie duomenys:

 

§   informacija apie naršyklę (tipas ir versija), per kurią atverčiamas internetinis puslapis

§   naudotojo operacinė sistema

§   naudotojo interneto paslaugos tiekėjas

§   naudotojo IP adresas

§   prieigos data ir laikas

§   internetiniai puslapiai, per kuriuos naudotojas patenka į mūsų internetinį puslapį

§   internetiniai puslapiai, kuriuos naudotojo sistema atverčia per mūsų internetinį puslapį

 

2 Žurnalo bylos

1 punkte išvardinti duomenys taip pat išsaugojami mūsų sistemoje kaip žurnalo bylos.

Duomenų saugojimas kartu su kitais asmens duomenimis nevykdomas.

 

3 Duomenų apdorojimo teisinis pagrindas

Laikinam duomenų ir žurnalo bylų saugojimui galioja BDAR 6 straipsnio 1 f pastraipa.

 

4 Duomenų apdorojimo tikslas

Internetinis puslapis tarnauja informacijos apie EPAL darbą ir EPAL europalečių sankaupos pateikimą.

EPAL licencijos turėtojai narių skyriuje turi galimybę patikrinti lincencijos sutarties informaciją ir įvesti sutarties duomenis.

 

4.1 Internetinio puslapio naudojimas informacijai

Laikinas IP adreso saugojimas sistemoje yra būtinas, kad būtų galima pristatyti internetinį puslapį naudotojo kompiuteryje. Tam tikslui reikia išsaugoti naudotojo IP adresą tol, kol jis naršys šiame puslapyje.

Žurnalų bylos išsaugojimas vykdomas tam, kad būtų užtikrintas internetinio puslapio funkcionalumas.

Be to, duomenys mums padeda gerinti internetinį puslapį ir užtikrinti mūsų informacinių techninių sistemų saugumą. Duomenų vertinimas rinkodaros tikslams tokiu atveju nėra vykdomas.

Įstatyminis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 f pastraipa.

 

4.2 Internetinio puslapio naudojimas sutarties duomenų tikrinimui ir įvedimui

Asmens duomenis mes renkame tiek dėl sutarties paruošimo (licencijos turėtojo pareiškimas), tiek ir dėl sutarties vykdymo.

Įstatyminis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 a, b ir f pastraipos.

Licencijos turėtojo kontaktiniai duomenys, jei pageidaujama, gali būti paskelbiami mūsų portale.

Jei čia skelbiami asmens duomenys (pvz. kontaktinio asmens pavardė ir kontaktiniai duomenys), tai gali būti daroma tik turint subjekto aiškų sutikimą.

Įstatyminis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 a pastraipa.

 

5 Saugojimo trukmė

 

5.1 Internetinio puslapio naudojimas informacijai

Asmens duomenys išsaugojami tik tam laikui, per kurį reikia įvykdyti apdorojimo tikslą (duomenų kiekio mažinimas).

 

Duomenys ištrinami pasiekus jų tyrimo tikslą. Internetinio puslapio pateikimo atveju, kai būtina užregistruoti duomenis, jie ištrinami baigus sesiją. Duomenis išsaugant žurnalo bylose, jie ištrinami vėliausiai po septynių dienų. Išsaugojimas po to laiko nėra galimas. Tokiu atveju ištrinami arba pakeičiami naudotojo IP adresai, todėl daugiau nebegalima atpažinti naudotojo, atverčiančio šį puslapį.

 

5.2 Internetinio puslapio naudojimas sutarties duomenų tikrinimui ir įvedimui

Asmens duomenys bus išsaugomi licencijos sutarties galiojimo laikui, jei tai yra būtina licencijos sutarties vykdymui. Pasibaigu lincencijos sutarties galiojimui šie duomenys ištrinami, jei ištrinimui neprieštarauja įstatyminės nuorodos (pvz. išsaugojimas pagal mokesčių teisės reikalavimus). Tokiu atveju duomenys bus saugomi nustatytam laikui. Pasibaigus šiam laikui, duomenys ištrinami.

 

6 Teisė pareikšti prieštaravimą

 

6.1 Internetinio puslapio naudojimas informacijai

Duomenų rinkimas internetinio puslapio užtikrinimui ir žurnalo bylų išsaugojimas yra būtinas internetinio puslapio darbui. Todėl naudotojas šiuo atveju neturi teisės pareikšti prieštaravimą.

 

6.2 Internetinio puslapio naudojimas sutarties duomenų tikrinimui ir įvedimui

Iš esmes internetinio puslapio naudojimas galimas ir nenurodant asmens duomenų. Jei, kaip aukščiau aprašyta, asmens duomenys bus renkami, mes jau dabar galime užtikrinti, kad Jūsų duomenys nebus perduodami tretiems asmenims be aiškaus Jūsų sutikimo (jei perdavimas nesusijęs su nusikaltimų tyrimu, viešosios tvarkos arba mūsų sistemų apsaugos užtikrinimu).

 

V Slapukų naudojimas

Mūsų internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Slapukai – tai teksto rinkmenos, kurios išsaugojamos interneto naršyklėje arba naudotojo interneto naršyklės kompiuterio sistemoje. Jei naudotojas atverčia internetinį puslapį, tai naudotojo operacinėje sistemoje gali būti išsaugotas slapukas. Šį slapuką sudaro būdinga simbolių seka, kuri suteikia galimybę aiškiai identifikuoti naršyklę vėl atvertus internetinį puslapį.

 

1 Duomenų apdorojimo tikslas naudojant slapukus

Mes naudojame slapukus, kad palengvintumėme Jūsų priegą prie mūsų pasiūlymo. Kai kurie mūsų internetinio puslapio elementai reikalauja to, kad būtų galima atpažinti iškviečiančią naršyklę, net ir atvertus kitą puslapį.

Be to, slapukai yra naudojami tam tikslui, kad būtų pagerinta mūsų internetinio puslapio ir jo turinio kokybė. Naudodami slapukus mes sužinome, kaip naudojamas internetinis puslapis, taip galėdami nuolat gerinti mūsų pasiūlymą. Slapukų surinkti naudotojo duomenys nėra panaudojami naudotojo profilių sudarymui.

 

2 Duomenų saugojimo ir perdavimo objektas, naudojant slapukus

 

Slapukuose išsaugomi ir jais perduodami tokie duomenys:

 

§   kalbos nustatymai

§   registracijos duomenys

§   puslapio atvertimo dažnumas

§   internetinio puslapio funkcijų naudojimas

§   įvestos paieškos sąvokos

 

3 Pseudonimų suteikimas

Slapukų surinktiems naudotojo duomenims techninės priemonės suteikia pseudonimus. Dėl to duomenų priskyrimas naudotojui nebėra galimas. Duomenys nėra saugomi kartu su kitais naudotojo duomenimis.

 

4 Slapukų išjungimas, apribojimas ir ištrynimas

Slapukai naudotojo kompiuteryje išsaugomi ir iš jo perduodami mūsų puslapiui. Todėl Jūs kaip naudotojas galite pilnai kontroliuoti slapukų naudojimą. Keisdami savo interneto naršyklės nustatymus, Jūs galite išjungti arba apriboti slapukų naudojimą. Išsaugoti slapukai bet kuriuo metu gali būti ištrinti. Tai gali būti atliekama automatiniu būdu. Kaip Jūs galite išjungti arba apriboti slapukų išsaugojimą, rasite savo interneto naršyklės aprašyme.

Jei slapukai išjungiami mūsų internetiniam puslapiui, gali būti, kad ne visomis internetinio puslapio funkcijomis bus galima pilnai naudotis.

 

5 Informacija

Naudotojas, atverčiantis mūsų internetinį puslapį, bus supažindinamas su slapukų naudojimu analizės tikslams ir bus paprašomas jo sutikimas dėl šiam tikslui naudojamų asmens duomenų. Šiuo atveju bus pateikiama nuoroda apie šio duomenų apsaugos pareiškimą.

 

6 Teisinis pagrindas

Teisinis pagrindas su asmens duomenimis susijusiu duomenų apdorojimu: BDAR 6 straipsnio 1 f pastraipa. Teisinis pagrindas su asmens duomenimis susijusiu duomenų apdorojimu analitiniems tikslams naudojant slapukus: BDAR 6 straipsnio 1 a pastraipa.VI Naujienlaiškis

Mūsų naujienlaiškyje suteikiama galimybė užsisakyti nemokamas naujienas (BusinessNews). Registracijos metu naudotojui suteikiama galimybė pareikšti sutikimą dėl naujienlaiškio gavimo.

 

1 Duomenų apdorojimo apimtis

Registruojantis mums perduodamas naudotojo elektroninio pašto adresas, kurį reikia įvesti registracijos metu. Be to, registracijos metu renkami tokie duomenys:

 

§   naudotojo IP adresas

§   registracijos data ir laikas

 

Apdorojant duomenis naujienlaiškio persiuntimui nebus vykdomas duomenų perdavimas tretiems asmenims. Duomenys bus naudojami tik naujienlaiškio siuntimui.

 

2 Duomenų apdorojimo tikslas

Naudotojo elektroninio pašto adreso rinkimas būtinas tam, kad būtų galima pristatyti naujienlaiškį.

Kitų asmens duomenų rinkimas registracijos metu būtinas tam, kad paslaugomis ar naudojamu elektroninio pašto adresu nebūtų piktnaudžiaujama.

 

3 Prieštaravimas

Naujienlaiškio gavimą galima bet kada atšaukti. Tam tikslui kiekviename naujienlaiškyje rasite atitinkamą nuorodą („Atsisakyti“).

 

4 Saugojimo trukmė

Duomenys ištrinami, kai jų nebereikia rinkti tikslo pasiekimui. Tai vyksta tuomet, kai naudotojas atšaukė naujienlaiškio gavimą (3 punktas).

 

5 Teisinis pagrindas

Teisinis pagrindas duomenų apdorojimui, kai naudotojas užsisakė naujienlaiškį: BDAR 6 straipsnio 1a pastraipa.

 

 

VII Kontaktinė anketa ir kontaktas elektroniniu paštu

 

Mūsų internetiniame puslapyje yra kontaktinė anketa, kurią galima naudoti elektroniniu būdu užmezgant kontaktą.

 

1 Duomenų apdorojimo apimtis

Jei naudotojas naudoja kontaktinę anketą, tai įvesties lange įrašyti duomenys mums perduodami ir jie išsaugomi.

Tai yra tokie duomenys:

 

§   vardas ir pavardė (ponas/ponia)

§   įmonė (ir, esant reikalui, pareigos)

§   elektroninio pašto adresas

§   telefono numeris (laisvanoriška nuoroda)

§   užklausos tekstas (laisvanoriška nuoroda))

§   pageidavimas gauti atsakymą (telefonu arba elektroniniu paštu)

 

Tuo metu, kai išsiunčiama žinutė, dar išsaugomi tokie duomenys:

 

§   naudotojo IP adresas

§   registracijos data ir laikas

 

Kitu atveju užmegzti ryšį galima pateiktu elektroniniu adresu. Tokiu atveju išsaugojami elektroniu laišku perduoti naudotojo asmens duomenys. Duomenų perdavimas tretiems asmenims nevykdomas.

Duomenys naudojami tik pokalbio apdorojimui.

 

2 Duomenų apdorojimo tikslas

Asmens duomenų apdorojimas iš įvesties lango tarnauja tik užmegzto kontakto tvarkymui. Jei kontaktas buvo užmegztas elektroniniu laišku, tai tokiu būdu egzistuoja būtinas pateisinamas interesas dėl duomenų apdorojimo.

Kiti, siuntimo procedūroje apdorojami asmens duomenys tarnauja tam, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiauti kontaktine anketa ir kad būtų užtikrintas mūsų informacinių techninių sistemų saugumas.

 

3 Prieštaravimas

Kiekvienas naudotojas turi galimybę, bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų apdorojimo.

Jei naudotajas su mumis susisiekia elektroniniu paštu, tai jis tokiu būdu ir gali bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų išsaugojimo. Tokiu atveju bendravimas nebebus tęsiamas. Visi asmens duomenys, kurie buvo išsaugoti užmezgant kontaktą, tokiu atveju bus ištrinami.

 

4  Saugojimo trukmė

Duomenys ištrinami, kai jų nebereikia rinkti tikslo pasiekimui. Asmens duomenims iš kontaktinės anketos įvesties lango ir tokiems duomenims, kurie buvo persiųsti elektroniniu paštu, tai yra tada toks atvejis, kai buvo baigtas atitinkamas bendravimas su naudotoju. Bendravimas yra baigtas tuomet, kai iš aplinkybių galima spręsti, kad tam tikras klausimas buvo galutinai aptartas. Siuntimo metu papildomai išsaugoti asmens duomenys ištrinami vėliausiai po septynių dienų.

 

5 Teisinis pagrindas

Teisinis duomenų apdorojimo pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 a pastraipa.

Teisinis duomenų, perduotų elektroniniu paštu, pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 f pastraipa. Jei elektroniniu paštu užmegztas kontaktas nukreiptas į sutarties sudarymą, galioja BDAR 6 straipsnio 1 b pastraipa.

  

VIII Internetinio puslapio analizė naudojant Google Analytics

 

Mūsų internetinis puslapis naudoja Google Analytics.

Google Analytics – tai Google LLC analizės tarnyba. Google Analytics naudoja slapukus, kad galėtų išanalizuoti, kaip Jūs naudojate mūsų internetinį puslapį. Google Analytics surinkti duomenys dažniausiai perduodami Google serveriui JAV, ir ten jie išsaugomi. Mes suaktyvinome IP anonimiškumą. Todėl Jūsų IP adresą Google išsaugos tik sutrumpinta forma. Ši forma leidžia tik labai bedrai nustatyti Jūsų vietą (tik šalis, pvz. ES). Tik išimties atvejais perduodamas nesutrumpintas IP adresas Google serveriui, kuris ten bus sutrumpintas.

Mūsų pavedimu Google naudos šią informacija, kad galėtų išanalizuoti tai, kaip Jūs naudojate mūsų internetinį puslapį. Taip gali būti sudaromos ataskaitos apie internetinių puslapių veiklą (pvz. naršymo trukmė tam tikrame puslapyje). Tai suteikia galimybę gerinti mūsų turinius. Google Analytics surinktas IP adresas nebus naudojamas kartu su kitas Google duomenimis. Jūs savo naršyklėje galite išjungti slapukų išsaugojimą. Taip Jūs užkirsite kelią duomenų perdavimui Google. Jei nenorite pilnai atsisakyti slapukų išsaugojimo, galite instaliuoti Google naršyklės priedą, kurio pagalba užkirsite kelią tam, kad Google naudotų Jūsų duomenis (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

IX Google Maps

 

Mūsų programinė įranga naudoja Google LLC programinę įrangą Google Maps, kad galėtų perteikti geografinę informaciją ir sudaryti kelionės maršrutus.

Google Maps perduoda Google duomenis apie tai, kaip Jūs naudojate mūsų internetinį puslapį. Šiuos duomenis Google tiesiogiai renka ir naudoja per Jūsų interneto prieigą. Mes neperduodame duomenų Google. Jūs išvengsite savo duomenų perdavimo Google, jei savo naršyklėje išjungsite "Javascript". Tokiu atveju maršruto laukelyje nebebus rodomas žemėlapis ir nebebus galima sudaryti maršruto. Naudodami mūsų internetinį puslapį ir neišjungdami "Javascript", Jūs aiškiai sutinkate su tuo, kad Google galės rinkti ir apdoroti Jūsų duomenis maršrutų sudarymui ir/arba žemėlapio parodymui. Kitą informaciją rasite Google privatumo apsaugos pareiškime (https://www.google.de/contact/).

 

X Subjektų teisės

 

Jei apdorojami Jūsų duomenys, tai Jūs esate subjektas BDAR prasme, turintis tokias teises duomenų valdytojo atžvilgiu:

 

1   Teisė suteikti informaciją

Jūs iš duomenų valdytojo galite pareikalauti patvirtinimo, kad asmens duomenys, kurie susiję su Jumis, bus mūsų apdorojami. Jei toks apdorojimas vyksta, Jūs iš duomenų valdytojo galite pareikalauti tokios informacijos:

 

1.1 tikslas, dėl kurio apdorojami asmens duomenys;

1.2 asmens duomenų kategorijos, kurios yra apdorojamos;

1.3 gavėjai arba gavėjų kategorijos, kuriems buvo perduoti arba dar bus perduoti Jūsų asmens duomenys;

1.4 planuojamas Jūsų asmens duomenų saugojimo laikas arba, jei negalima pateikti konkrečiai, kriterijai, nustatantys saugojimo laiką;

1.5 teisė reikalauti Jūsų asmens duomenų pataisymo ar ištrynimo, apriboti apdorojimą duomenų valdytojui arba teisė pateikti prieštaravimą dėl apdorojimo;

1.6 teisė apskusti priežiūros institucijai;

1.7 visa turima informacija apie duomenų kilmę, jei asmens duomenys renkami ne iš subjekto;

1.8 teisė automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą pagal BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 pastraipą ir, bent jau tokiais atvejais, išsami informacija apie taikomą logiką bei jos mąstelį, siekiamas tokio apdorojimo poveikis subjektui.

 

Jūs turite teisę reikalauti informacijos apie tai, ar Jūsų asmens duomenys bus perduoti trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai. Šiuo atžvilgiu galite reikalauti gauti garantijas pagal BDAR 46 straipsnį.

 

2 Pataisymo teisė

Jūs turite teisę, kad duomenų valdytojas pataisytų ir/arba papildytų duomenis, jei apdoroti Jūsų asmens duomenys yra neteisingi arba neišsamūs. Duomenų valdytojas nedelsdamas turi atlikti pataisymą.

 

3 Teisė apriboti apdorojimą

Esant žemiau pateiktoms sąlygoms Jūs galite reikalauti savo asmens duomenų apdorojimo apribojimo:

 

3.1 jei Jūs prieštaraujate savo asmens duomenų teisingumui per tam tikrą laiką, kuris duomenų valdytojui suteiktų galimybę, patikrinti asmens duomenų teisingumą;

3.2 apdorojimas yra neteisėtas ir Jūs atsisakote, kad būtų ištrinti asmens duomenys, o vietoj to reikalaujate asmens duomenų naudojimo apribojimo;

3.3 duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų apdorojimui, tačiau Jums tų duomenų dar reikia, kad galėtumėte pasinaudoti teise pateikti, įgyvendinti arba apginti savo teisinius ieškinius, arba

3.4 jei Jūs pateikėte prieštaravimą pagal BDAR 21 straipsnio 1 pastraipą ir dar nėra aišku, ar duomenų valdytojo pretenzijos Jūsų atžvilgiu yra teisėtos.

 

Jei Jūsų asmens duomenų apdorojimas buvo apribotas, šie duomenys – išskyrus jų išsaugojimą – gali būti apdorojami tik gavus Jūsų sutikimą arba panaudojami pateikti, įgyvendinti arba apginti teisinius ieškinius arba kitų fizinių ar juridinių asmenų teisių apsaugai arba dėl svarbių viešųjų Sąjungos arba jos narė interesų.

 

Jei apdorojimo apribojimas vyko dėl aukščiau pateiktų sąlygų, Jus apie tai informuos duomenų valdytojas dar prieš panaikinant apribojimą.

 

4 Ištrynimo teisė

 

4.1 Pareiga ištrinti

Iš duomenų valdytojo Jūs galite pareikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų nedelsiant ištrinti ir kad duomenų valdytojas turi įsipareigoti, šiuos duomenis nedelsiant ištrinti, jei išpildoma bent viena iš žemiau pateiktų sąlygų:

 

4.1.1 Jūsų asmens duomenys, kurie yra renkami arba kitaip apdorojami, nebėra reikalingi.

4.1.2 Jūs atšaukiate savo sutikimą, kuriuo rėmėsi duomenų apdorojimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 a pastraipa arba 9 straipsnio 2 a pastraipa, ir apdorojimui nebėra kito teisinio pagrindo.

4.1.3 Pagal BDAR 21 straipsnio 1 pastraipą Jūs pateikėte prieštaravimą ir nėra kitų pagrįstų priežasčių apdorojimui, arba Jūs pateikėte prieštaravimą dėl apdorojimo pagal BDAR 21 straipsnį.

4.1.4 Jūsų asmens duomenys buvo apdorojami neteisėtai.

4.1.5 Jūsų asmens duomenų ištrynimas būtinas vykdyti teisinius įsipareigojimus pagal Sąjungos arba valstybių narių teisę, kurios turi laikytis duomenų valdytojas.

4.1.6 Jūsų asmens duomenys buvo renkami remiantis informacinės visuomenės siūlomomis paslaugomis pagal BDAR 8 straipsnio 1 pastraipą.

 

4.2 Informacija tretiems asmenims

Jei duomenų valdytojas paviešino Jūsų asmens duomenis ir jis pagal BDAR 17 straipsnio 1 pastraipą privalo šiuos duomenis išrinti, įdiegdamas tinkamas technines bei organizacines priemones, kad už asmens duomenų apdorojimą atsakingas asmuo būtų informuotas, kad Jūs kaip subjektas pareikalavote visų nuorodų, kopijų ar dublikatų, susijusių su Jūsų asmens duomenimis, ištrynimo.

 

4.3 Išimtys

Jei būtinas duomenų apdorojimas, teisė reikalauti ištrynimo netaikoma tokiais atvejais:

4.3.1 teisė į saviraiškos ir informacijos laisvę;

4.3.2 vykdant teisinius įsipareigojimus, kurie reikalauja apdorojimo pagal Sąjungos arba valstybių narių teisę arba atliekant užduotis, kurios susiję su viešaisiais interesais arba viešosios valdžios funkcijų vykdymu, kuris buvo deleguotas duomenų valdytojui;

4.3.3 viešųjų interesų atstovavimas visuomenės sveikatos srityje pagal BDAR 9 straipsnio 2 h pastraipą bei 9 straipsnio 3 pastraipą;

4.3.4 viešųjų interesų archyvavimo tikslai, moksliniai arba istoriniai tyrimų arba statistiniai tikslai pagal BDAR 89 straipsnio 1 pastraipą, jei a) pastraipoje minėta teisė greičiausiai užkerta kelią arb stipriai kenkia šio apdorojimo tikslų išpildymui, arba

4.3.5 reikalinga teisinių ieškinių pateikimui, įgyvendinimui arba apgynimui.

 

5 Teisė gauti informaciją

Jei Jūs duomenų valdytojui pareiškėte teisę dėl apdorojimo pataisymo, ištrynimo arba apribojimo, tai jis privalo visiems gavėjams, kuriems buvo išplatinti Jūsų asmens duomenys, pranešti apie apdorojimo pataisymą, ištrynimą arba apribojimą, išskyrus tuos atvejus, jei tai padaryti bus neįmanoma arba tai bus susiję su neproporcingomis pastangomis.

Jūs turite teisę iš duomenų valdytojo pareikalauti, kad jis Jums suteiktų informaciją apie šiuos gavėjus.

 

6 Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte duomenų valdytojui, gauti struktūruota, įprastine ir techninėmis priemonėmis apdorojama forma. Be to, Jūs turite teisę šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui bet trukdžių, kylančių iš esamo duomenų valdytojo, jei

 

6.1 apdorojimas remiasi sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 a pastraipa arba 9 straipsnio 2 a pastraipa arba sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 b pastraipa ir

6.2 apdorojimas vykdomas automatizuotais procesais.

 

Naudodamiesi šia teise Jūs dar turite teisę siekti, kad Jūsų asmens duomenys tiesiai iš vieno duomenų valdytojo būtų perduoti kitam duomenų valdytojui, jei tai yra įmanoma techniniu atžvilgiu. Šiuo atveju negali būti pažeistos kitų subjektų laisvės ir teisės. Teisė į duomenų perkeliamumą negalioja asmens duomenų apdorojimui, kuris yra būtinas atliekant užduotis, susijusias su viešaisiais interesais arba viešosios valdžios interesų vykdymu, kuris buvo perduotas duomenų valdytojui.

 

7 Teisė pateikti prieštaravimą

Jūs turite teisę, dėl priežasčių, kurios kylo dėl Jūsų ypatingos situacijos, bet kuriuo metu pateikti prieštaravimą dėl asmens duomenų apdorojimo, kuris remiasi BDAR 6 straipsnio 1 e arba f pastraipomis; tai galioja ir šiose nuostatose pateiktam profiliavimui.

Duomenų valdytojas daugiau nebeapdoroja Jūsų asmens duomenų, nebent tuo atveju, jei jis gali pateikti svarbias, apsaugos reikalaujančias priežastis, kurios yra svarbesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves arba jei duomenų apdorojimas reikalingas teisinių ieškinių pateikimui, įgyvendinimui arba apgynimui.

Jei Jūsų asmens duomenys apdorojami su tikslu daryti tiesioginę reklamą, Jūs turite teisę bet kuriuo metu pateikti prieštaravimą dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo tokiam tikslui; tai galioja ir profiliavimui, jei jis susijęs su tokia tiesiogine reklama.

Jei pateikiate prieštaravimą dėl apdorojimo tiesioginės reklamos tikslams, tai Jūsų asmens duomenys tokiems tikslams nebebus apdorojami. Jūs turite galimybę, kartu su informacinės visuomenės paslaugomis – nepaisant EB/2002/58 direktyvos, teisę pateikti prieštaravimą naudojant automatizuotus procesus, kuriuose naudojamos techninės specifikacijos.

 

8 Teisė atšaukti sutikimą dėl duomenų apsaugos

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl duomenų apsaugos. Atšaukus sutikimą neturės įtakos iki atšaukimo atlikto apdorojimo teisėtumas.

 

9 Automatizuotas sprendimas atskiru atveju, įskaitant profiliavimą

Jūs turite teisę reikalauti ne tik automatizuoto apdorojimo sprendimo, įskaitant profiliavimą, kuris Jūsų atžvilgiu turi teisinį poveikį arba Jums panašiu atveju labai kenkia. Tai negalioja, jei sprendimas

9.1 yra būtinas sudarant arba vykdant sutartį tarp Jūsų ir duomenų valdytojo,

9.2 dėl Sąjungos ar valstybių narių teisinių potvarkių, kurių turi laikytis duomenų valdytojas, yra leistinas ir šie teisiniai potvarkiai nustato tinkamas priemones Jūsų teisių, laisvių ir interesų apsaugai, arba

9.3 priimamas su Jūsų aiškiu sutikimu.

 

Tačiau tokie sprendimai negali remtis ypatingomis asmens duomenų kategorijomis pagal BDAR 9 straipsnio 1 pastraipą, jei negalioja BDAR 9 straipsnio 2 a arba g pastraipos ir nebuvo imtąsi tinkamų priemonių Jūsų teisių, laisvių ir teisėtų interesų apsaugojimui.

Dėl punktuose 1 ir 3 minėtų atvejų duomenų valdytojas įmasi tinkamų priemonių, kad būtų išsaugotos Jūsų teisės, laisvės ir teisėti interesai, ir tai vykdant turi būti laikomąsi bent teisės dėl vieno asmens poveikio iš duomenų tvarkytojo pusės, teisės pareikšti savo poziciją ir teisės pateikti sprendimo apeliaciją.

 

10 Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Nepažeisdami kitų administracinių-teisinių arba teisminių teisių gynybos priemonių, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, ypatingai toje valstybėje, kurioje Jūs esate, dirbate arba galimo pažeidimo vietoje, jei Jūs esate tos nuomonės, kad Jūsų asmens duomenų apdorojimas nusižengė Bendrojo duomenų apsaugos reglamentui.

Priežiūros institucija, kuriai buvo pateiktas skundas, informuoja skundo pateikėją apie vykdomą darbą ir skundo rezultatus, įskaitant teisminių teisių gynybos priemones pagal BDAR 78 straipsnį.